Hoppa till innehåll

Intelligent design

februari 24, 2011

Detta är det sjätte blogginlägget i en serie som granskar Anders Gärdeborns bok Intelligent Skapelsetro (XP Media, 2009).

Intelligent design (ID) är ett begrepp som nog de flesta hört talas om. Det sägs vara ett vetenskapligt alternativ till evolutionsteorin, och särskilt  i USA har kreationister arbetat intensivt för att ID skall tas upp i skolans biologiundervisning. I den amerikanska debatten framhåller ID-förespråkarna med stor emfas att ID inte har något som helst med religion att göra, utan att det är ett helt vetenskapligt projekt. Emellertid är det fullständigt klart att det i själva verket handlar om att man vill få in någon form av kreationism i skolans biologiundervisning. Man får ge Anders Gärdeborn ett erkännande för att han inte spelar med i den här teatern, utan öppet och ärligt säger vad det handlar om: ”designern” är Bibelns Gud.

En vetenskaplig teori skall kunna beskriva och förklara olika fenomen utifrån grundläggande principer. Om vi tar evolutionsteorin som exempel, innehåller den principen om gemensam härstamning. Den säger att dagens alla livsformer evolverats ur tidigare former, och att graden av likhet mellan två arter därför har ett samband med vilken deras gemensamma stamform var. Denna princip kan förklara varför systematiken uppvisar en hierarki av grupper inom grupper – ett mönster man inte kunde förstå innan Darwin kom med sin teori (mer om detta i ett senare inlägg). Principen förklarar också de mönster man kan se i fossilserien.

Man kan gå vidare med att beskriva och förklara många andra fenomen än systematiken med evolutionsteorin som grund. Teorin gör just detta – den är ett redskap för att beskriva världen, och den förklarar varför den ser ut just som den gör.

***

Hur beskriver och förklarar då ID-teorin världen? Anders Gärdeborn skriver på sid. 119:

ID studerar mönster i naturen som bäst kan förklaras med en bakomliggande intelligens. Man argumenterar för att naturen är full av design, att design kräver en designer och att designern måste vara intelligent. Slutsatsen blir att det ligger en intelligens bakom naturen.

Det skulle alltså finnas ”mönster i naturen” som ”bäst kan förklaras” av en bakomliggande intelligens i form av en designer. De ”mönster i naturen” man talar om är system som är så komplexa (paradexemplet är bakterieflagellen) att man idag inte har några säkra evolutionära förklaringar på hur de skulle ha evolverats. Eftersom det inte finns någon tillfredsställande förklaring utgår man från att det inte kan finnas någon ”naturlig” förklaring, och menar att en designer är enda alternativet.

Men hur ser då ID-förklaringarna ut? Vilken ID-teori beskriver bakterieflagellens struktur och förklarar hur den uppkommit? Som vi skall diskutera närmare i följande inlägg känns flagellens beståndsdelar igen från andra system i bakteriecellen; hur förklarar man det? Kunde inte designern börjat från början med specialdesignade komponenter – det borde väl rimligtvis kunnat ge en ännu bättre design?

Ingen av dessa frågor går att besvara eftersom vi inte vet något om designerns identitet, avsikter, arbetssätt eller möjligheter. Skall vi kunna ställa upp en förklaring måste vi ha något att utgå ifrån, och det har vi inte här. Enligt evolutionsteorin måste det emellertid vara så att bakterieflagellen består av komponenter som redan finns i cellen, eller evolverats från sådana. Alltså precis det vi ser. Exakt hur det gick till när bakterieflagellen uppstod kan evolutionsteorin (ännu) inte redogöra för, men det kan inte ID-teorin heller. Emellertid har vi möjligheter att ställa upp evolutionsbaserade hypoteser som vi kan pröva, något som är omöjligt med ID-teorin. Det är svårt att se att ID-teorin ger en ”bättre” förklaring här.

Så här kan man fortsätta med exempel efter exempel. Eftersom vi inte vet något om hur designern arbetar kan vi bara konstatera att designern uppenbarligen ville ha saker och ting just som de är, men det gör oss knappast klokare. Däremot kan evolutionsteorin förklara för oss att larynxnerven tar en märklig omväg runt aorta eftersom vårt nerv- och kärlsystem härstammar från fiskarnas, eller att vi på fosterstadiet har päls eftersom vi härstammar från former med päls, eller att våra visdomständer och blindtarmens appendix är ett arv från växtätande förfäder, eller att … listan kan göras mycket lång.

ID-teorin kan alltså inte ge några vetenskapligt intressanta svar; den kan inte säga något om vilka lagar som styr naturen annat än att hänvisa till designerns godtycke. Den kan därför inte säga något om varför världen ser ut just som den gör, och inte heller ge oss några prövbara hypoteser. Den ger inga förklaringar, utan utgår tvärtom från att man inte skall kunna ge några förklaringar. Den består enbart av påståendet att någon högre intelligens ligger bakom livets olika former.

ID-teorin svarar därför på en annan fråga än vad vetenskapen gör; den svarar inte på frågan om hur saker och ting går till, utan frågar om det finns en högre vilja bakom det som händer. ID-teorin är alltså ingen vetenskaplig teori; den är i grund och botten ett gudsbevis.

***

Tanken bakom intelligent design är lätt att känna igen som det så kallade teleologiska gudsbeviset, vilket kan formuleras så här 1:

Förutsättning 1: Världen har likheter med en maskin av något slag.

Förutsättning 2: Vi vet av erfarenhet att maskiner skapas av intelligenta konstruktörer.

Slutsats: Världen har skapats av en intelligent konstruktör.

Man ser att slutsatsen inte logiskt följer av förutsättningarna – det som gäller maskiner som konstruerats av människor gäller inte nödvändigtvis för levande varelser. För att försöka komma ur den här klämman kan man hävda att designen i naturen är så tydlig att det som ser ut som design i naturen också självklart måste vara en produkt av intelligent design. Som biolog har jag svårt att inse detta – visst kan det finnas likheter mellan mänsklig design och ”naturlig” sådan, men samtidigt är skillnaderna mycket påtagliga 2.

Hela ID-resonemanget bygger på förutsättningen att vi kan känna igen oss i designerns sätt att arbeta – det vi tycker är förnuftigt och funktionellt är också det designern har tyckt vara förnuftigt och funktionellt. Men har vi egentligen rätt att anta det? En skapare med förmåga att skapa ett helt universum måste rimligtvis ha ett väsen (psyke? intelligens? medvetande? sinne?) av den digniteten att vi inte kan hoppas på att ens börja förstå det med våra begränsade hjärnor. En sådan skapare måste vara i grunden obegriplig för oss; hur skall vi då kunna förstå en design som rimligtvis går långt utanför vår fattningsförmåga?

***

Discovery Institute – den amerikanska tankesmedja som är centrum i ID-kampanjen – publicerade nyligen en artikel 3 där man hävdade att ID-teorin ”hjälpt vetenskapen” att generera ny kunskap. I artikeln ger man 13 exempel på att ID har ”inspirerat” eller ”hjälpt” forskare att förklara eller förstå något fenomen. Inspiration är nog bra, men vad man behöver är prövbara ID-hypoteser, vilket som sagt är svårt att åstadkomma – vet man inte något om designern kan man inte formulera grundade hypoteser.

Emellertid påpekas det inte i artikeln att det faktiskt finns ett fall (det nionde i listan) där man verkligen har ställt upp en prövbar ID-hypotes och fått den publicerad 4. Man utgick i det fallet från att en viss struktur i cellen – centriolen – påminde om en mikroskopisk turbin, och ur detta slöt man sig till att centriolen faktiskt var en designad turbin. Logiken tycks ha varit att om något ser designat ut, så är det också designat. Ur detta ville man förklara kromosomernas rörelser vid celldelning, men man testade inte hypotesen experimentellt. Det gjorde nu inte så mycket, för just när hypotesen publicerats kunde forskare som arbetade på vanligt sätt visa hur det med stor sannolikhet går till när kromosomerna rör sig 5. Förklaringen grundar sig på s.k. motorproteiner man känner till sedan tidigare, och turbinhypotesen kunde nu läggas i papperskorgen. Det borde senast vid detta tillfälle stått klart för alla vad den här ID-hypotesen egentligen var: en förflugen tanke utan verklighetsanknytning som ledde rakt in i en återvändsgränd. Ändå citeras nu detta haveri som ett exempel på framgångsrik ID-forskning.

***

Trots allt detta menar Anders Gärdeborn att ID är vetenskaplig – men det är i så fall en vetenskaplig teori som hittills inte lyckats frambringa ett enda konkret resultat. Han lägger fram fem argument för att ID är vetenskap. Vi fortsätter med att granska dem i de kommande sex inläggen.

TILLÄGG 201210: Det finns nu sju nya inlägg som behandlar Intelligent design på Biolog(g). Det första  i serien är Genombrott för Intelligent design? (1)

Kommande inlägg: Icke-reducerbar komplexitet

 

Noter

1) Den här varianten av beviset är hämtad från David Humes klassiska kritik av argumentet i Dialogues Concerning Natural Religion från 1779.

2) Se kapitel 4 (Om maskiner och molekyler) i: Erkell, L.J. (Red.) (2009): Djuren och människan. Om den moderna biologin och dess världsbild. Studentlitteratur

3) http://www.evolutionnews.org/2010/11/does_intelligent_design_help_s040781.html

4) Wells, J. (2005): Do Centrioles Generate a Polar Ejection Force?  Rivista di Biologia / Biology Forum, 98, 71-96. Artikeln kan hämtas här:

http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=490

5) Brouhard, G.J., Hunt, A.J. (2005): Microtubule movements on the arms of mitotic chromosomes: Polar ejection forces quantified in vitro. Proc Natn. Acad. Sci. USA, 102:39, 13903–13908

Läs- och länktips

Intelligent design diskuteras mer utförligt i kap. 3 (Evolution eller design?) i:

Erkell; L.J. (Red.) (2009): Djuren och människan. Om den moderna biologin och dess världsbild. Studentlitteratur

ID-rörelsen granskas i följande böcker:

Kornhall, P. (2008): Skapelsekonspirationen: fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran.  Leopard Förlag

Young, M., Edis, T. (2004): Why Intelligent Design Fails. Rutgers University Press

Lenny Flanks bok Deception by Design: The Intelligent Design Movement in America finns fritt tillgänglig på nätet:

http://www.talkreason.org/articles/deception.cfm

Filosofen John Wilkins diskuterar designbegreppet på sin blogg Evolving Thoughts:

http://scienceblogs.com/evolvingthoughts/2006/07/what_actually_is_design.php

Det finns också gott om ID-kritiska artiklar som är tillgängliga på nätet. Lämpliga platser att börja på är:

http://www.talkreason.org/index.cfm

http://www.talkdesign.org/cs/

En rik källa till information om evolutionsteorin och kontroversen med kreationismen är

http://www.talkorigins.org/

Wikipedia har en serie artiklar under rubriken ”Intelligent Design”, och här finns många referenser och länkar:

http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design

Det finns några populärvetenskapliga artiklar på svenska att ladda ner:

Rasmuson, M. (2006): Deism mot darwinism, Folkvett nr.1, 6-14

http://www.vof.se/folkvett/20061rasmuson.html

Erkell, L.J (2006): ”Intelligent Design” fick sin dom, Folkvett nr.1, 15-25

http://www.vof.se/folkvett/20061erkell.html

Erkell, L.J. (2008): Intelligent Design – Om teorin som inte finns. Bioscience explained 4:2

http://www.bioscience-explained.org/SEvol4_2/pdf/idsv.pdf

Det finns också ett antal hemsidor med material som stöder ID-rörelsen, t.ex.:

http://www.discovery.org/csc/

http://www.creationdesign.org/

http://www.arn.org/index.html

Den svenska föreningen för skapelsetroende, GENESIS, har en del ID-relaterat material:

http://www.genesis.nu/

8 kommentarer leave one →
 1. Anders Gärdeborn permalink
  april 1, 2011 8:13 e m

  Det är jag som är författare till ”Intelligent skapelsetro” som Lars Johan Erkell kritiserar.

  I detta blogginlägg kritiserar LJE egentligen inte mig eller min bok Intelligent Skapelsetro, utan mer ID-rörelsen i allmänhet. Att bemöta skulle därför vara att upprepa det jag redan sagt i boken.

  Jag tycker dock LJE far med osanning då han skriver: ”Trots allt detta påstår Anders Gärdeborn att ID är strikt vetenskaplig ”. Jag vet inte vad han syftar på här. Vad jag skriver är: ”Det går naturligtvis alltid att hitta en definition på vetenskap som utesluter ID, vilket motståndarna gärna utnyttjar och stolt tillkännager att ID inte är vetenskap. Okej, men det finns andra definitioner av vetenskap som skulle inkludera ID. Men hela den diskussionen är ganska andefattig. Betydligt mer spännande är frågan om ID har någonting att säga om verkligheten.” Är det detta citat som föranleder LJE att påstå att jag påstår att ID är strikt vetenskaplig? I så fall menar jag han gör sig skyldig till en falsk recension av motståndarens uppfattning, något som är oacceptabelt både moraliskt eller vetenskapligt.

 2. Anders Gärdeborn permalink
  april 14, 2011 10:15 e m

  Att larynxnerven tar en ”omväg” runt aorta har blivit ett nytt favoritargument för evolutionister, troligen beroende på att Dawkins använde det i sin senaste bok ”The greatest show on earth…”. Tanken är att designen är dålig och kan därför bara förklaras av att nerven måste ha varit funktionell under alla tidigare evolutionära stadier. Marginalkostnaden att förlänga nerven i varje evolutionärt steg skulle alltså ha varit mindre än att routa om nerven helt och hållet.

  Låter övertygande men bara så länge man glömmer att även individen genomgår en ”utveckling” där nerven också måste ha funktion i varje steg. Individen startar med en cell och ”sträcks ut” genom celldelningar till den vuxna individen. Genom hela denna process måste larynxnerven ha funktion och sträcks därför också ut. I detta fall förklaras dock nervens rutt av design, inte evolution.

  Vi talar alltså om två olika ”utvecklingar”, släktets och individens (fylogenes och ontogenes). Evolutionsbeviset blir naturligtvis värdelöst då det finns en lika valid förklaring baserad på design.

  • Lars Johan Erkell permalink
   juni 17, 2011 2:06 e m

   Anders, citatet du ger ur din bok visar att du menar att ID faktiskt är vetenskap, detta eftersom du menar att det är en smaksak om man kallar ID vetenskap eller inte. Du värjer dig också mot påståenden om att ID inte skulle vara vetenskap, och du skriver ”Att förbjuda Intelligent design i ursprungsfrågan leder till att vetenskapen blir allvarligt hämmad i sitt sökande efter sanningen” (sid. 122). Jag kan inte förstå annat än att ID enligt din uppfattning är (eller borde vara) en del av vetenskapen, och alltså rimligtvis vetenskaplig. Sedan skriver du inte bokstavligen att ID är ”strikt” vetenskaplig, så om du tycker att jag övertolkar din position tar jag givetvis bort det ordet ur texten.

   Vad gäller larynxnervens besynnerliga omväg runt aorta menar du att ”det finns en lika valid förklaring baserad på design”. Det skulle vara att larynxnerven måste ha en funktion under hela embryonalutvecklingen och därför måste sträckas när embryot växer. Den här designförklaringen missar målet helt – poängen är att larynxnerven har en funktionell koppling till den 6:e gälbågen hos fiskar, en struktur som emellertid hos oss motsvaras av en rudimentär struktur, ligamentum arteriosum. Det finns alltså ingen anledning till att nerven sträcks när den följer med ligamentum arteriosum under utvecklingen, eftersom den här kopplingen inte har någon funktion. Det hade varit mycket bättre om den hade släppt kontakten med ligamentum arteriosum och löpt på andra sidan 6:e gälbågsartären, då hade den kunnat gå direkt till larynx. Så hade en intelligent konstruktör givetvis gjort.

   • Anders Gärdeborn permalink
    juni 19, 2011 5:54 e m

    Angående om ID är vetenskap eller inte så finner jag den debatten övervärderad. Det intressanta är om ID kan bidraga till vår kunskap eller inte. (Om du svarar att det är samma sak, så är det detta som skiljer oss snarare än IDs status.)

    Angående Larynxnerven status som evolutionsbevis gör du två antaganden:
    1. Ligamentum arteriosum är en rudimentär struktur.
    2. Ligamentum arteriosum är ENDA anledningen till att nerven skulle ta ”omvägen” under fostrets utveckling.
    Jag ifrågasätter båda.

   • Lars Johan Erkell permalink
    juni 21, 2011 10:38 f m

    Anders, jag kan hålla med dig om att det viktiga är om ID kan bidra med kunskap eller inte. Den har inte gjort det hittills, och eftersom man inte kan ställa upp prövbara hypoteser med utgångspunkt från en okänd designer, tvivlar jag starkt på att den kommer att kunna göra det.

    Gällande larynxnerven gör jag två antaganden som är baserade på den vetenskapliga kunskap vi har idag. Du ifrågasätter båda. Varför? Jag kan tänka mig två skäl: du kan ha vetenskaplig kunskap jag inte har, eller också vill du få mig att erkänna att nerven skulle kunna ha funktioner vi inte känner till idag. I så fall skulle den inte vara ett ”evolutionsbevis”. Argumentet är visserligen oerhört svagt, men i brist på bättre kanske du ändå vill föra fram det. Låt oss för diskussionens skull anta att man faktiskt finner en funktion för larynxnerven i ligamentum arteriosum eller däromkring. Designen är fortfarande dålig – den hade varit bättre om nerven bildat två grenar (nerver gör ofta det) varav den ena gått direkt till larynx och den andra till ligamentum arteriosum. Evolutionsförklaringen är fortfarande den bättre förklaringen.

 3. ljohank permalink
  april 14, 2014 8:20 e m

  Hej Lars Johan

  Verkar som om Folkvett-länkarna är döda.

  Här har du de korrekta länkarna:

  Rasmuson, M. (2006): Deism mot darwinism, Folkvett nr 1, 6-14

  http://www.vof.se/folkvett/ar-2006/nr-1/deism-mot-darwinism

  Erkell, L.J (2006): ”Intelligent Design” fick sin dom, Folkvett nr 1, 15-25

  http://www.vof.se/folkvett/ar-2006/nr-1/intelligent-design-fick-sin-dom

  ARN-länken verkar också vara död.

  hälsningar / Johan

Trackbacks

 1. Granskning av ”Intelligent skapelsetro” | Evolutionsteori.se
 2. Om design och molekylära maskiner | Biolog(g)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: